Eesti
English
KONSULAARINFO » TÕENDID, DOKUMENTIDE TELLIMINE JA KINNITAMINE »

TÕENDID

05.03.2015

(konsuli tõend, sünnitõend, abieluvõimetõend  jne)

Konsul saab anda erinevaid tõendeid, millega kinnitada erinevaid fakte või talle teadaolevaid asjaolusid, tuginedes Eesti rahvastikuregistri või muude Eesti riiklike registrite andmetele, ametlikule või dokumentaalselt tõendatavale teabele. Nii saab Ameerika Ühendriikide ametiasutustele tõendada näiteks isiku perekonnaseisu, juhtimisõiguse olemasolu, abieluvõimet, vms. Enne tõendi taotlemist peaks selgitama, mida tõendada soovitakse: kui tõend on vajalik ametlikus asjaajamises, peaks tõendi sisu selgitamiseks pöörduma  seda nõudva ametiasutuse poole.

TÕENDI SAAMISEKS
tuleb  pöörduda peakonsulaadi poole:

1) esitada taotlus (erisused erinevate tõendite osas vt allpool) isiklikult peakonsulaati,  meilitsi  nyconsulate@mfa.ee  või   posti teel aadressil: 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York, NY 10017-2001;
2) esitada isikuttôendav  dokument vôi  saata sellest fotokoopia. Koopiat passist või ID-kaardist ei pea taotlusele  lisama vaid juhul, kui esitatav taotlus on kinnitatud digiallkirjaga;
3) tasuda riigilõiv. Riigilõivu saab tasuda  sularahas või pangatšekiga.  Kui edastate taotluse posti teel, peab taotlusele lisama  riigilõivu tasumist tõendava dokumendi.

Tõend väljastatakse teile isiklikult peakonsulaadis või posti teel.
NB! Peakonsulaat saadab  dokumendi  tavapostiga. Kui soovite kiir- või tähitudposti teenust, palume  peakonsulaati edastada ka  kohaselt margistatud ja õige aadressiga varustatud ümbrik.

KONSULI POOLT VÄLJASTATAVAD TÕENDID

1. Konsuli tõend ehk tõend konsulile teada olevate asjaolude kohta. 
Tõendiga saab kinnitada erinevaid fakte või asjaolusid, tuginedes Eesti riiklikes registrites olevatele andmetele või muule dokumentaalselt tõendatud teabele.
Avaldus konsuli tõendi väljastamiseks. Riigilõiv
 

2. Konsulaarametnik teeb välisriigis koostatud perekonnaseisudokumentide (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) alusel andmehõivekandeid Eesti rahvastikuregistrisse ning väljastab perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõendeid.


Esitada tuleb avaldus perekonnasündmuse tõendi väljastamiseks eesti või inglise keeles ning tasuda riigilõiv

Perekonnasündmuse (sünd, surm, abielu, lahutus, nimemuutus) tõendit on võimalik väljastada  eesti, inglise, saksa ja prantsuse keeles.

NB!
Tõend väljastatakse isikule, kelle kohta perekonnaseisuakt on koostatud (või  tema seaduslikule esindajale). Surmatõend antakse surnu abikaasale, sugulasele või hõimlasele.

NB! Eesti kohtu poolt tehtud otsuste kohta pereregistrist tõendeid väljastada ei saa, kuna kohus ei ole perekonnaseisuasutus (v.a. kuni 1995.a. toimunud lahutuse kohta, mis on registreeritud perekonnaseisuametis). Isiku perekonnaseisu tõendamiseks saab kasutada kohtu tõendit, kohtuotsust, konsuli tõendit või  rahvastikuregistri väljavõtet, kus kajastub isiku perekonnaseis nt lahutatud alates  X  kuupäevast (samas kui isik on uuesti abiellunud, siis eelnevad suhted selles väljavõttes siiski ei kajastu).

NB! Nime muutmise tõendamiseks saab  tõendi rahvastikuregistri väljatrükina vaid juhul, kui nimemuutus toimus enne 30.03.2005 ja selle kohta on perekonnaseisuametis koostatud akti alusel algselt antud nime muutmise tunnistus.  Kui nimemuutmise otsus on tehtud peale 31.03.2005, annab nime muutmist tõendava dokumendi (väljavõtte vastavast käskkirjast või otsusest)  siseministeerium või maavalitsus (s.h Tallinna PSA), kes otsustas nime muutmise. Peakonsulaadu vahendusel saab selle dokumendi Eestist tellida (vt. dokumendi tellimine).

Samuti on võimalik tellida ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte, kus lisaks perekonnasündmustele saab ära nimetada ka Teie elukohad, eelmised nimed,  abikaasa, endised abikaasad, lapsed ja vanemad.  Soovitame esitada ingliske
else väljavõtte Eesti rahvastikuregistrist:
  • lapse sünnitunnistuse asemel (tõendab ka hooldusõiguseid);
  • täiskasvanu sünni-, abielu-, abielulahutuse- ja nime muutmistunnistuse asemel;
  • kui on vaja tõendada elukohaandmeid, perekonnaseisu (sh vallalisust);
  • pärimistoimingute puhul.
Juhime tähelepanu, et eestikeelsed apostillita sünni-, abielu-, abielulahutuse tunnistused ei ole asjaajamiseks Ameerika Ühendriikide asutustes kehtivad. Tunnistuse asemel soovitame võtta Eesti rahvastikuregistrist ingliskeelse väljavõtte vajalike andmetega. Eesti rahvastikuregistri ingliskeelne väljavõte on Ameerika Ühendriikides kehtiv ilma apostillita! 
Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemiseks, tuleb esitada avaldus, koos isikut tõendava dokumendiga ning tasuda riigilõiv

3. Abieluvõimetõend abiellumiseks Ameerika Ühendriikides
Avalduse esitamisel tuleb tõendada enda ja  tulevase abikaasa isikut, esitades fotokoopia passist või ID-kaardist. Tõend väljastatakse eesti, inglise, prantsuse või vene keeles. Riigilõiv
Abieluvõimetõendi avaldus esitatakse isiklikult peakonsulaadis või digitaalselt allkirjastatuna. 
 
4. Tõend isiku karistatuse kohta. Selle tõendi saate tellida Eesti karistusregistrist, vt Eesti karistusregistrist andmete pärimine. Tõend väljastatakse eesti keeles ja tasuta (esmane taotlus aasta jooksul). Vajadusel saab karistusregistri teatise tellida saatkonna vahendusel (vt dokumendi tellimine).
TÄHELEPANU! Ameerika Ühendriikides esitamiseks tuleks eestikeelse tôendi  alusel tellida konsuli tôend,  mis väljastatakse inglise keeles.  Selleks esitage taotlus konsuli tõendi saamiseks ja tasuge riigilõiv.

5. Tõend urni või kirstu pitseerimise kohta. Vajadusel vormistatakse tõend urni või kirstu Eestisse transportivale isikule. Esitama peab avalduse (võite kasutada  avaldust konsuli tõendi väljastamiseks ning surma tõendava dokumendi. Riigilõiv
  • Enamasti annab selle tõendi matusebüroo, kes tegeleb kirstu/urni repatrieerimisega
  • Konsul teeb surma tõendava dokumendi alusel kande rahvastikuregistrisse.

NB!
 Konsulile esitatav avaldus  peab olema korrektselt täidetud  ning  taotleja poolt allkirjastatud. Konsulil on õigus küsida andmete või asjaolude täpsustamiseks lisateavet.

6. Muude tõendite osas palume konsulteerida peakonsulaadiga (nt juhtimisõiguse, Eestis makstud maksude, tööstaaži vms tõendamine). Teatud tõendeid väljastatakse  interneti teel (vajalik  ID-kaart ja kehtivad PIN-koodid), samas ei pruugi automaatselt genereeritud tõend  sobida välisriigi asjaajamiseks.


 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee