Eesti
English
KONSULAARINFO » TÕENDID, DOKUMENTIDE TELLIMINE JA KINNITAMINE »

DOKUMENTIDE KINNITAMINE

10.03.2015


a. ametlik kinnitamine
b. apostilliga kinnitamine
c. notariaalne kinnitamine
d. legaliseerimine
e. dokumendi vaba kasutus


a. ametlik kinnitamine
Konsul kinnitab ametlikult isiku allkirja, ärakirja, väljatrüki või väljavõtte õigsust:
  • allkirja õigsuse kinnitamisel tuleb allkiri anda või omaks võtta konsuli juuresolekul;
  • ärakirja, väljavõtte või väljatrüki kinnitamiseks peab konsulile esitama originaali.
Toiming tehakse haldusmenetluse seaduse kohaselt – st kinnitatakse Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse dokumendi ärakiri, väljavõte või väljatrükk ja dokumendil olev allkiri, kui see esitatakse Eesti haldusorganile (riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutusele).
Toiming on riigilõivuvaba.

b. apostilliga kinnitamine ehk apostillimine
Dokument apostillitakse, kui dokumendi väljaandnud riik ja riik, kus seda soovitakse kasutada, on mõlemad ühinenud  Haagi apostilli konventsiooniga (05.10.1961).
Apostill on eriline rahvusvaheliselt kasutatav avaliku dokumendi tunnistus, millega dokumendi väljaandnud riik kinnitab dokumendi ehtsust ja väljaandmise pädevust.

OLULINE ON TEADA, et
  • Apostillitakse avalik dokument, s.o. haldusdokument (tõend, diplom, tunnistus, õiend, teatis), notari või vandetõlgi dokument ning dokument, mille on välja andnud kohus või kohtuga seotud ametiasutus või isik (riiklik süüdistaja, kohtuametnik, kohtutäitur);
  • kinnitamistoiming on siseriiklik st Eestis antud dokumendile kinnitatakse apostill Eestis. Ameerika Ühendriikides kinnitatakse apostill vaid Ameerika Ühendriikide antud dokumendile.                                                                

  • Peakonsulaat ei saa dokumente apostillida – ent peakonsulaadi kaudu on võimalik tellida dokumendi apostillimine (vt dokumendi tellimine);

  • vastavalt konventsioonile ei kapostillita riikide välisesindustes antud dokumente ega kaubandus- ning tollidokumente.
 
Vaata lisaks:

c. notariaalne kinnitamine
 
Konsul võib kinnitada notariaalselt: ärakirja, allkirja, väljavõtte või väljatrüki õigsust, samuti dokumendi tõlkija allkirja õigsust.

Allkirja, ärakirja, väljavõtte või väljatrüki õigsuse kinnitamisel on riigilõiv 
Vaata lisaks Tõestamistoimingud


d. Legaliseerimine

on kahepoolne kinnitamistoiming – s.t. dokument kinnitatakse nii selle riigi poolt, kus see on välja antud, kui ka riigi poolt, kus soovitakse seda kasutada.
Legaliseerimistoiming on seotud kahe konkreetse riigiga - dokumenti saab ametlikult kasutada vaid neis kahes riigis: Eestis välja antud dokument, mida soovitakse kasutada Haagi apostilli konventsiooniga mitteühinenud riigis, legaliseeritakse esmalt Eesti välisministeeriumis (või välisesinduses) ning seejärel selle riigi, kus dokumenti kasutada soovitakse, välisministeeriumis (või välisesinduses).
Haagi apostilli konventsiooniga mitteühinenud riigis antud dokument, mida soovitakse kasutada Eestis, tuleb esmalt legaliseerida vastava riigi välisministeeriumis (või välisesinduses) ja alles siis Eesti välisministeeriumis (või välisesinduses).
 
Vaata lisaks:

f. Dokumendivaba kasutus

Ühe riigi dokument on kehtiv teises riigis ilma täiendavalt kinnitamata, kui need riigid on selliselt kokku leppinud.
Eesti on sõlminud kokkulepped lihtsama dokumendisuhtluse osas (nn. õigusabilepingud) viie riigiga: Leedu, Läti, Poola, Ukraina ja Venemaa. Nende kokkulepete alusel saab Eestis ametlikult välja antud  dokumenti kasutada neis riikides ilma täiendava kinnitamise või tõestamiseta. Samuti saab Leedus, Lätis, Poolas, Ukrainas või Venemaal välja antud ametliku dokumendiga ajada asju Eestis ilma täiendava kinnitamise või tõestamiseta. (Lisanduda võib vaid dokumendi tõlkimise vajadus.)
 

TopBack

© Eesti Vabariigi Peakonsulaat New Yorgis 3 Dag Hammarskjöld Plaza, Suite 6B, 305 East 47th St, New York tel. (1 212) 883 0636,
e-mail: nyconsulate@mfa.ee